شرکت آتیه پردازان شریف

گروه توسعه صنعت و مدیریت شریف

پروژه های شرکت آتیه پردزان شریف

لینک عنوان پروژه محل انجام پروژه وضعیت پروژه
پتروشیمی مبین لوگو شرکت آتیه پردازان شریف خط Continuous شرکت پتروشیمی مبین - عسلویه انجام شده
پتروشیمی مبین لوگو شرکت آتیه پردازان شریف خط Shock شرکت پتروشیمی مبین - عسلویه انجام شده
نیروگاه شهید سلیمی نکا  مازندران شرکت آتیه پردازان شریف لوگو پوشش‌دهی مجدد آندها  نیروگاه شهید سلیمی نکا - مازندران انجام شده