شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

پروژه های شرکت آتیه پردزان شریف

لینک عنوان پروژه محل انجام پروژه وضعیت پروژه
پتروشیمی مبین لوگو شرکت آتیه پردازان شریف خط Continuous شرکت پتروشیمی مبین - عسلویه انجام شده
پتروشیمی مبین لوگو شرکت آتیه پردازان شریف خط Shock شرکت پتروشیمی مبین - عسلویه انجام شده
نیروگاه شهید سلیمی نکا  مازندران شرکت آتیه پردازان شریف لوگو پوشش‌دهی مجدد آندها  نیروگاه شهید سلیمی نکا - مازندران انجام شده
نیروگاه شهید سلیمی نکا  مازندران شرکت آتیه پردازان شریف لوگو پوشش‌دهی مجدد آندهای کلرآلکالی  پتروشیمی آبادان - آبادان انجام شده
نیروگاه شهید سلیمی نکا  مازندران شرکت آتیه پردازان شریف لوگو پلنت کلرآلکالی  پتروشیمی آبادان - آبادان انجام شده
نیروگاه شهید سلیمی نکا  مازندران شرکت آتیه پردازان شریف لوگو پوشش‌دهی مجدد آندها و کاتدهای کلرآلکالی  پتروشیمی اروند - ماهشهر انجام شده
نیروگاه شهید سلیمی نکا  مازندران شرکت آتیه پردازان شریف لوگو پوشش‌دهی مجدد آندها و کاتدهای کلرآلکالی شرکت نیرو کلر - اصفهان انجام شده