شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

مستند حضور شرکت دانش بنیان آتیه پردازان شریف در نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی