شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

مستند الکترولایزر - آب شرب از برنامه بر بنیان دانش شبکه خبر
دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
895 بازدید

شما را به دیدین مستند الکترولایزر - آب شرب که از برنامه بربنیان دانش شبکه خبر پخش شده است، دعوت مینماییم .

مستند الکترولایزر - آب شرب
بر بنیان دانش
آب و انرژی
پالایشگاه
تصفیه آب
سیستم الکترولیز
مصرف آب شرب
آب ژاول
هیپوکلریت سدیم
کلرزنی آب
گندزدایی آب
الکترولیز آب
الکتروکلرینیشن
پکیج الکتروکلریناتور
پتروشیمی
گاز
نفت