شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

حضور APCLor در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
450 بازدید

حضور APCLor در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان

یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزس
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی
گاز
نفت
نمایشگاه