شرکت آتیه پردازان شریف

گروه توسعه صنعت و مدیریت شریف

حضور APCLor در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
253 بازدید

حضور APCLor در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان

یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزس
شرکت آتیه پردازان شریف
پتروشیمی
گاز
نفت
نمایشگاه