شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر نفت) از کارخانه شرکت آتیه پردازان شریف
دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸
746 بازدید

شما را به دیدن تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه شرکت آتیه پردازان شریف دعوت می‌نماییم.

 

تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر نفت) از کارخانه شرکت آتیه پردازان شریف    تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر نفت) از کارخانه شرکت آتیه پردازان شریف

تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر نفت) از کارخانه شرکت آتیه پردازان شریف    تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر نفت) از کارخانه شرکت آتیه پردازان شریف

تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر نفت) از کارخانه شرکت آتیه پردازان شریف    تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر نفت) از کارخانه شرکت آتیه پردازان شریف

      

مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه
آقای دکتر سعید محمدزاده
وزیر نفت
آقای مهندس زنگنه
مدیر عامل شرکت آتیه پردازان ظهور شریف
آب و انرژی
استارتاپ
بازدید