شرکت آتیه پردازان شریف

گروه توسعه صنعت و مدیریت شریف

 

 تجهیزات گندزدایی در کاربردهای خاص

 

مدیریت بحران در حوادث