شرکت آتیه پردازان شریف

گروه توسعه صنعت و مدیریت شریف

 

 تجهیزات گندزدایی در صنایع خرد

 

 غذا و دارو

 

 حمل و نقل

 

 شیمیایی و کاغذسازی

 

 پارک‌های آبی و زیباسازی شهری