شرکت آتیه پردازان شریف

گروه توسعه صنعت و مدیریت شریف

تجهیزات گندزدایی در صنایع خرد