شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

 

 تجهیزات گندزدایی در صنایع خرد

 

 غذا و دارو

 

 حمل و نقل

 

 شیمیایی و کاغذسازی

 

 پارک‌های آبی و زیباسازی شهری