شرکت آتیه پردازان شریف (دانش بنیان)

بازدید کارشناسان فنی پارس جنوبی و فن بازار شرکت ملی گاز از خط پوشش دهی آند
یکشنبه ۰۳ تير ۱۳۹۷
914 بازدید
تصاویر مربوط به بازدید کارشناسان محترم پارس جنوبی و فن‌بازار شرکت ملی گاز ایران  از خط پوشش‌دهی آند شرکت آتیه پردازان شریف را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

بازدید کارشناسان پارس جنوبی و فن بازار شرکت ملی گاز ایران از خط پوشش دهی آند آتیه پردازان شریف

بازدید کارشناسان پارس جنوبی و فن بازار شرکت ملی گاز ایران از خط پوشش دهی آند آتیه پردازان شریف​    بازدید کارشناسان پارس جنوبی و فن بازار شرکت ملی گاز ایران از خط پوشش دهی آند آتیه پردازان شریف

بازدید کارشناسان پارس جنوبی و فن بازار شرکت ملی گاز ایران از خط پوشش دهی آند آتیه پردازان شریف


فن بازار ملی ایران
پارس جنوبی
شرکت آتیه پردازان شریف